The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

The Legends Journal of European History Studies

Editor: Prof. Dr. Pınar Ülgen
Assistant Editor: Dr. Gülnur Özer, Dr. Banu Çetin Ünal, Dr. Murat Çaylı
Publication Place:
Yıl-sayı: 2023-4
Jenerik Dosyası | Kapak Resmi |

Author Article Name Detail
Özlem GÜL - Orta Çağ Avrupa'sında Çocukluk Algısının Yeniden İnşası: Çok Yönlü Bir Araştırma Ss, 1-13
Reconstructing the Perception of Childhood in Medieval Europe: A Multifaceted Exploration

http://dx.doi.org/10.29228/legends.72280
Tam Metin
Tuğba BAŞAR - Pronoia Sistemi ve Tarihsel Seyri Ss, 14-23
Pronoia System and Its Historical Process

http://dx.doi.org/10.29228/legends.71376
Tam Metin
Selahattin ÖZKAN - Viking İmgeleminde Kadının Tarihi ve Dini Yeri Ss, 24-42
Historical and Religious Place of Woman in Viking Imagination

http://dx.doi.org/10.29228/legends.70545
Tam Metin
Tunay KARAKÖK - Mikhail Psellos’un Khronographia Adlı Eserinde 1043 Tarihli Rus-Bizans Deniz Savaşı Ss, 43-54
The Russian-Byzantine Sea War Of 1043 in Mikhail Phsellos' Chronographia

http://dx.doi.org/10.29228/legends.70530
Tam Metin
Şafak EFE - Anadolu’da Kuşatma: Haçlı Seferleri Esnasında Anadolu’da Kuşatılan İlk Kale Ve İlk Haçlı-Türk Savaşı Üzerine Değerlendirme (Eylül-Ekim 1096) Ss, 55-74
Siege in Anatolia: An Examınation On The First Castle Besieged in Anatolia During the Crusades and The First Crusades-Turks War (September-October 1096)

http://dx.doi.org/10.29228/legends.70076
Tam Metin
Asiye ABDURRAHMANOĞLU - Avignon Papaları Ss, 75-93
The Popes of Avignon

http://dx.doi.org/10.29228/legends.69779
Tam Metin
Eren KARAKOÇ - Antik Roma’nın Germen Kökenli Auxiliarileri: Batavialılar Ss, 94-100
Germanic Auxiliaries of Ancient Rome: The Batavians

http://dx.doi.org/10.29228/legends.52024
Tam Metin
The Legends Journal of European History Studies

Editor: Prof. Dr. Pınar Ülgen
Assistant Editor: Gülnur Özer, Banu Çetin Ünal, Murat Çaylı
Publication Place:
Yıl-sayı: 2022-3
Jenerik Dosyası | Full Pdf | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Muhittin ÇEKEN - Örgütlenme ve Hukuk: Saint John (Hospitalier) Tarikatı’nın İlk Tüzük Metni Üzerine Düşünceler Ss, 1-15
Organization And Law: Reflections on the First Rules of Saint John (Hospitalier) Order

http://dx.doi.org/10.29228/legends.63617
Tam Metin
Selahattin ÖZKAN - Vikinglerin Gözünde Kutsal Yolculuk Teması: “Örvar-Odds Saga” ve Kudüs Bahsi Ss, 16-26
Holy Journey Theme From The Vıkıng Poınt Of Vıew: “Örvar-Odds Saga” And Allusıon Of Jerusalem

http://dx.doi.org/10.29228/legends.57254
Tam Metin
Elif KÜSKÜ - Bilimsel Devrim Tıbbını İnsan Bedeni Üzerinden İncelemek Ss, 27-45
Examination of Scientific Revolution Medicine on the Human Body

http://dx.doi.org/10.29228/legends.62608
Tam Metin
Zeynep GÜNGÖR - Memlûk Sultanı I.Baybars’ın Hospital Şövalyeleri ile İlişkileri Ss, 46-64
The Relations of Baybars I. The Sultan Of Mamluk, With Hospital Knights

http://dx.doi.org/10.29228/legends.64097
Tam Metin
Halil YAVAŞ - XII. Yüzyılda Waldoculuğun Kuruluşu ve Hristiyan Heretikliğindeki Yeri Ss, 65-75
The Foundation of Waldensıans in the XII. Century and Its Place in Christian Heretics

http://dx.doi.org/10.29228/legends.63783
Tam Metin
Dilek YİĞİT - Tudor Hanedanlığının Meşruiyet Sorunu Ss, 76-88
House of Tudor Legitimacy Problem

http://dx.doi.org/10.29228/legends.50897
Tam Metin
Ayla OĞUZ - “Kokteyl Hazırlarken” Adlı Öyküde Kolonyal ve Emperyal Söylem Ss, 89-95
Colonial and Imperial Discourse in the Story Called

http://dx.doi.org/10.29228/legends.63266
Tam Metin
Abdulhalik BAKIR - Bizans İmparatorluğu’nu Perişan Eden Justinianus Veba Salgını ve Sarsıcı Etkileri Ss, 96-123
Justinianus Plague Pandemic that Destroyed the Byzantine Empire and It's Traumatic Effects

http://dx.doi.org/10.29228/legends.64144
Tam Metin
Davide GERONAZZO - Andrea Da Murano, Un Piccolo Maestro Della Pittura Italiana Del Rinascimento Ss, 124-140
Andrea Da Murano, İtalyan Rönesans Resminin Gölgede Kalmış Bir Ustası

http://dx.doi.org/10.29228/legends.63868
Tam Metin
The Legends Journal of European History Studies

Editor: Prof. Dr. Pınar Ülgen
Assistant Editor: Gülnur Özer, Banu Çetin Ünal, Murat Çaylı
Publication Place:
Yıl-sayı: 2021-2
Jenerik Dosyası | Full Pdf | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Aydın USTA - İKİNCİ KRALLIK (AKKA) DÖNEMİNİN ASIL MİMARI KONRAD DE MONTFERRAT (ö.1192) Ss, 1- 22
THE PRIMARY ARCHITECT OF THE SECOND KINGDOM (ACRE) PERIOD KONRAD DE MONTFERRAT (ö.1192)

http://dx.doi.org/10.29228/legends.52136
Tam Metin
Çiğdem DÜRÜŞKEN - BUSBECQ’IN ITINERA CONSTANTINOPOLITANUM ET AMASIANUM ADLI ESERİNDE GÖZLEMLER, KIYASLAMALAR, ELEŞTİRİLER Ss, 23-40
Observations, Comparisons, and Criticism in the Itinera Constantinopolitanum et Amasianum by Busbecq

http://dx.doi.org/10.29228/legends.52037
Tam Metin
Eren KARAKOÇ - ANTİK ROMALILARIN GÖZÜNDEN İLK AVRUPALI GERMEN HALKLARI Ss, 41-48
The First European Germanic Peoples Through the Eyes of the Ancient Romans

http://dx.doi.org/10.29228/legends.52023
Tam Metin
Arda ARIKAN - DENİZİN ÖTESİNDEN BİR ÖYKÜ, FRANSALI MARIE VE SALÂHADDÎN Ss, 49-70
A Story Beyond the Sea: Marie de France and the Image of Salahaddin as a Muslim

http://dx.doi.org/10.29228/legends.51836
Tam Metin
Derya GÜRSES TARBUCK - CADILIK KAVRAMINDA ŞEYTANİ İÇERİKLER: 17. YÜZYIL İNGİLTERE ÖRNEĞİ Ss, 71-84
Satanic Ingredients in the Concept of Witchcraft: The Case of 17th Century England

http://dx.doi.org/10.29228/legends.51786
Tam Metin
Tarık Tolga GÜMÜŞ - BATI AVRUPA ORTA ÇAĞ SEMBOLİZMİNİN ŞÖVALYELİK KURUMUNA YANSIMALARI Ss, 85-97
The Reflections of the Western European Medieval Symbolism to the Institution of Chivalry

http://dx.doi.org/10.29228/legends.51478
Tam Metin
Kubilay GEÇİKLİ - “CHANGE AND INEVITABLE CHALLENGE: DETERRITORIALIZED WELSH AND NON-CONFORMIST CHALLENGE” Ss, 98-105
“Change and Inevitable Challenge: Deterritorialized Welsh and Non-conformist Challenge”

http://dx.doi.org/10.29228/legends.51749
Tam Metin
Murat Kaan YILDIZ BİRİNCİ HAÇLI SEFERİNDE CENOVA: ROLÜ, İMTİYAZLARI VE GELİŞİMİ Ss, 106-129
Genoa in First Crusade: Its Role, Privileges and Growing

http://dx.doi.org/10.29228/legends.51378
Tam Metin
Çevirmen: Lütfi ŞEYBAN - ENDÜLÜS'ÜN İSPANYOL TARİHÎ BELLEĞİNDE ÇARPITILMASI Ss, 130-140
DISCRIMINATION OF ANDALUSIA IN THE MEMORY OF SPANISH HISTORY

http://dx.doi.org/10.29228/legends.52015
Tam Metin
Çevirmen: Asiye ABDURRAHMANOĞLU -Şafak EFE HAÇLI DEVLETLERİNDE KADIN: KUDÜS KRALİÇELERİ ( 1100-1190) Ss, 141-165
Women in the Crusader States: The Queens of the Jerusalem (1100-1190)

http://dx.doi.org/10.29228/legends.51818
Tam Metin
The Legends Journal of European History Studies

Editor: Prof. Dr. Pınar ÜLGEN
Assistant Editor: Gülnur Özer - Banu Çetin Ünal - Murat Çaylı
Publication Place:
Yıl-sayı: 2020-1
Jenerik Dosyası | Full Pdf | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Author Article Name Detail
Ebru Altan - Bizans’ın Bulgaristan’ı İlhakı (976-1018) Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 1- 10
An Assessment on Byzantium's Annexation of Bulgaria (976-1018)

http://dx.doi.org/10.29228/legends.45217
Tam Metin
Altay Tayfun Özcan - Korykoslu Hayton’un Flos Historiarum Terre Orientis Adlı Eserinde Altın Orda Hanlığı ile İlgili Bilgiler Üzerine Ss, 11 -19
On the Informations About the Golden Horde Khanate in the Hayton of Korykos’s Flos Historiarum Terre Orientis

http://dx.doi.org/10.29228/legends.43659
Tam Metin
Davide Geronazzo - Bassano Al Tempo Di Napoleone Ss, 20- 51
Bassano At The Time Of Napoleon

http://dx.doi.org/10.29228/legends.44684
Tam Metin
AYLA OĞUZ - Britain as a Country of Migration Ss, 52-56
Bir Göç Ülkesi Olarak Britanya

http://dx.doi.org/10.29228/legends.43663
Tam Metin
Luca Zavagno - “No Island is an Island”: The Byzantine Mediterranean in The Early Middle Ages (600s-850s) Ss, 57-80
“Hiçbir Ada Sadece Ada Değildir”: Erken Orta Çağ’da Bizans Akdeniz’i (600-850)

http://dx.doi.org/10.29228/legends.44375
Tam Metin
Jasmina Ćirić - The Symbolism of the Knotted Column in the Architecture of King Milutin Ss, 81- 100
Kral Milutin Mimarisinde Düğümlü Sütun Sembolizmi

http://dx.doi.org/10.29228/legends.41923
Tam Metin
Deepak Jayaraj - The Russian Monarchy: Symbols, Ceremonies, Traditions and Legitimacy, 18th -20th Centuries Ss, 101- 110
Rus Monarşisi: Semboller, Törenler, Gelenekler ve Meşruiyet, 18-20.Yüzyıllar

http://dx.doi.org/10.29228/legends.44044
Tam Metin
Dilek YİĞİT - İngiltere'de Kraliçe Mary Stuart ve Kral 1. Charles'ın İdamları: Katolisizm Faktörü Ss, 111- 125
The Executions of Queen Mary Stuart and King Charles I: Catholicism As A Factor

http://dx.doi.org/10.29228/legends.44352
Tam Metin
Onur SEVİM - Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos Döneminde Bizans-Venedik İlişkileri (1143-1180) Ss, 126-140
Byzantine-Venetian Relations During the Reign of Byzantine Emperor Manuel I Comnenus (1143-1180)

http://dx.doi.org/10.29228/legends.45339
Tam Metin
The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.