The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos Döneminde Bizans-Venedik İlişkileri (1143-1180)

Author:

Number of pages:
126-140
Year-Number:
2020-1

Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos (1143-1180) döneminde Bizans-Venedik ilişkileri bir daha geri dönüşü olmayacak bir sürece girdi. Venediklilerin Bizans topraklarında giderek artan sayıları ve ticarî etkinliklerinin artmasıyla birlikte imparatorluğa karşı saygısızca tavırlarda bulunmaları ikili ilişkilere kötü bir şekilde tesir etti. Bunun yanısıra Venediklilerin çıkarları gereği Adriyatik ve Dalmaçya kıyılarındaki imparatorluğun aleyhinde yürüttükleri politika iki devleti engellenemez bir çatışmaya sürükledi. 1170 yılında Venediklilerin İstanbul’daki Ceneviz mallarını yağmalamasıyla İmparator I. Manuel’in tacirlere olan tahammülü kalmadı. İmparatorun 1171 yılında önceden tasarladığı plânını yürürlüğe koymasıyla Bizans topraklarında ikamet eden Venediklilerin hepsi hapishane ve manastırlara kapatılarak tüm malları haczedildi. Bu araştırmada Bizans-Venedik ilişkilerinde dönüm noktası olan bu hadise kaynakların verdiği bilgiler ışığında ele alınıp değerlendirilecektir.

Keywords


In the period of Byzantine Emperor Manuel I Comnenus (1143-1180), Byzantine-Venetian relations entered a period that would not be reversible. The increasing number of Venetians in the Byzantine territory and their disrespectful attitude towards the empire with their increased commercial activity, had a bad effect on bilateral relations. In addition, due to the interests of the Venetians, the policy they carried out against the empire on the Adriatic and Dalmatian coasts dragged the two states into an inevitable conflict. With the Venetians looting Genoese goods in Istanbul in 1170, Emperor Manuel I did not tolerate the merchants. With the emperor's plan, which was designed in 1171, all Venetians living in Byzantine lands were closed to prisons and monasteries and all their goods were seized. In this research, this event, which is a turning point in Byzantine-Venice relations, will be handled and evaluated in the light of the information provided by the sources.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,352
Number of downloads 1,064

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.