The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

BİRİNCİ HAÇLI SEFERİNDE CENOVA: ROLÜ, İMTİYAZLARI VE GELİŞİMİ

Author:

Number of pages:
106-129
Year-Number:
2021-2

Cenova ya da Compagna Communis, Birinci Haçlı Seferi’ne katılmış bir kent ve siyasî bir teşekküldür. Cenova, Kudüs Haçlı Krallığı ile berâber askerî faâliyetler düzenlemiş ve ticârî antlaşmalar yapmıştır. Bunlar yanında Kutsal Topraklar’da koloniler kurmuş, ticârî ağları yönetmiş, taşımacılıkta bulunmuştur. Bu süreç, Cenova şehrinin iktisâdî, ticârî, askerî ve bürokratik olarak güçlü bir teşekküle dönüşmesini sağlamıştır. Buradaki değişimin özünde, Cenovalıların Guglielmo Embriaco komutasında gerçekleştirdikleri askerî seferler ile kurulan kolonilerdeki ticârî faâliyetler bulunmaktadır. Bu makalede, Cenova’nın Birinci Haçlı Seferleri sırasındaki askerî faâliyetleri, bu faâliyetlerin ticârî sonuçları ve yine bunların kentin kimliğine olan etkileri, kente ticâri, mimârî ve bürokratik katkıları birincil kaynaklar ve ilgili araştırma eserlerinin verdiği bilgiler ışığında kronolojik bir şekilde ele alınacak ve değerlendirmeye tâbi tutulacaktır.

Keywords


Genoa, or Compagna Communis, was a body politic and an active city-state in First Crusade. Genoa, with the Kingdom of Jerusalem, made military activities together, and signed commercial treaties. In addition to these, Genoese founded colonies, rule the trade routes, and transported people between East and West. In this continuum, the city had a transformation in economic, military, and bureaucratic fields and became a powerful order. In the very center of this transformation, commercial activities of colonies which were founded by the military actions of Guglielmo Embriaco lies. In his article, the military activities of Genoa in the First Crusade, the economical results of these activities, and commercial, architectural, the bureaucratic effects of them to the city are being analyzed and evaluate chronologically by using primary sources and researches.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 759
Number of downloads 783

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.