The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

“Kokteyl Hazırlarken” Adlı Öyküde Kolonyal ve Emperyal Söylem

Author:

Number of pages:
89-95
Language:
İngilizce
Year-Number:
2022-3

İngiliz merkezli postkolonyal çalışmalar İngiliz üstünlüğünü ön plana çıkarmayı amaçlar. Buna bağlı olarak Britanya kolonyalizmi ve edebiyatı bir başvuru çatısı olarak işlev görmüştür. Bu bağlamda Britanya dahil Avrupa kökenli hegemonyacı sistemler sömürge ülkelerdeki öteki ile iletişimlerinde oryantalist bir yaklaşım sergilemişler ve bu ilişkiyi Edward Said’in merkez ve marjin odaklı bakış açısında bir çerçeveye yerleştirmişlerdir. Bu noktada kolonyalizm, emperyalizm ve kapitalizm üçgeni sömürülenin aleyhine çalışmıştır.

Postkolonyal çalışmaların ilk evresindeki en etkin isim olan Said, Oryantalizm adlı yapıtında batı ve doğu kavramlarını birbirinden ayırır. Oksidental ve oriental çalışmaları batı-doğu eksenli karşıtlık içerisinde emperyalizm ile ilintili olarak açıklar. Said bu bağlamda ötekileştirmenin kökenlerini inceler ve batının bu konudaki önyargılı tutumunun kültürel eleştirisini yapar. Bu noktada doğulu sterotip ve sembolleri ayrıntılı olarak açıklar. Yirminci yüzyıl modernizminin önde gelen yazarlarından olan ve Karayipler’deki Dominik Adası’nda doğan Jean Rhys daha sonra İngiltere’de yaşamaya başlamıştır. Postkolonyal perspektiften eserler üreten Rhys, “Kokteyl Hazırlarken” adlı öyküsünde Dominik’teki kolonyal ve emperyal yapıya odaklanır. Öyküde küçük bir İngiliz kızın bakış açısından gerçek ile düşü merkez ile marjin kavramları ile buluşturur. Bu nedenle çalışma kolonyalizm ve emperyal sistem bağlamlı dönemle ilgili önemli verileri ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Sonuç olarak postkolonyal eleştiri bağlamında değerlendirilen Rhys’in kısa öyküsü, dönemin tarihsel, siyasi, ekonomik ve kültürel şifreleri hakkında dikkate değer algıları sergilemektedir.

Keywords


British-based postcolonial studies aims to highlight British supremacy. Accordingly, British colonialism and literature functioned as a reference framework. In this context, hegemonic systems based on European roots, including Britain, displayed an orientalist approach in their communication with the other in colonial countries, and they framed this relationship in Edward Said's center and margin-oriented perspective. At this point, the triangle of colonialism, imperialism and capitalism worked against the exploited.

         Said, who is the most influential figure in the first phase of postcolonial studies, separates the concepts of west and east in his work called Orientalism, and explains the occidental and oriental studies in relation to imperialism in a contrast between east and west. In this context, Said examines the origins of marginalization and makes a cultural critique of the West's prejudiced attitude on this issue. At this point, he explains the oriental stereotypes and symbols in deail. Jean Rhys, one of the leading writers of twentieth century modernism, was born on the Dominican Island in the Caribbean and later moved to England. Producing works from a postcolonial perspective, Rhys focuses on the colonial and imperial structure in Dominica in her story “Mixing Coctails”. In the story, from the point of view of a little English girl, she brings reality and imagination together with the concepts of center and margin. For this reason, the study aimed to reveal important data about the period in the context of colonialism and the imperial system. As a result, Rhys' short story, which is evaluated in the context of postcolonial criticism, displays remarkable perceptions about the historical, political, economic and cultural codes of the period.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 671
Number of downloads 705

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.