The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

Bizans’ın Bulgaristan’ı İlhakı (976-1018) Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Number of pages:
1- 10
Language:
Türkçe
Year-Number:
2020-1

971 yılında Rusları mağlup ederek Bulgaristan’a hâkim olan Bizans, Tuna boyunda eski sınırlarına kavuşmuştu; fakat bu durum uzun sürmedi. Doğu Bulgaristan’ın Bizans hâkimiyetine girmesinden sonra devletin doğusunda uzun bir mücadeleye girmek zorunda kalan İmparator Ioannes Çimiskes (969-976) Makedonya’ya askerî bir sefer düzenlememişti. Bu topraklar impa-ratorun yüksek hâkimiyetini tanıyan Bulgar beylerinin elinde kalmıştı. Fakat onun 976’da ölü-münden sonra başlayan iç savaş sırasında Kometopulos kardeşlerin liderliğinde başlayan isyan sayesinde Bulgar Devleti yeniden ihya edildi ve kısa sürede büyük bir güç haline geldi. İmpara-tor II. Basileios (976-1025), uzun yıllar devam eden zorlu ve sistematik mücadele sonunda 1018 yılında Bulgar topraklarını geri aldı. Burada 971 yılından sonraki Bizans-Bulgar ilişkileri ve Bul-garistan’ın II. Basileios tarafından ilhakı meselesi orijinal kaynaklar ve araştırmalar ışığında ince-lenip değerlendirilecektir.

Keywords


The Byzantine Empire which defeated the Russians and dominated Bulgaria in the year 971, had reached its former borders along the Danube. But this situation didn’t last long. Empe-ror Ioannes Chimiskes (969-976) who had to take a long struggle in the east of the empire after the annexation of the eastern Bulgaria, didn’t organize a military expedition to Macedonia. The-se lands remained in the hands of Bulgarian lords who recognized the emperors high authority. However during the civil war that started after his death in 976, the Bulgarian State was revived and soon became a great power thanks to the rebellion that started under the leadership of the Kometopulos brothers. Basileios II (976-1025) recaptured Bulgarian territory in 1018, after ye-ars of difficult and systematic struggle. In this article will be examining and evaluating the Bul-garian-Byzantine relations after the year 971 and the annexation of Bulgaria by Basileios II in the light of original sources and researches.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,694
Number of downloads 1,222

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.