The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

Orta Çağ Avrupa'sında Çocukluk Algısının Yeniden İnşası: Çok Yönlü Bir Araştırma

Author:

Number of pages:
1-13
Language:
İngilizce
Year-Number:
2023-4

Orta Çağ Avrupa'sında, "çocuklar ve çocukluk" kavramıyla ilgili önemli araştırmalar yapılmıştır. Özellikle 1960'lı yıllarda, tarihçiler, Orta Çağ'da günümüzde anladığımız anlamda bir çocukluk kavramının olmadığı yönündeki tartışmalar etrafında bir araya gelmişlerdir. Ancak 1960'lardan sonraki yıllarda yapılan araştırmalar, Orta Çağ toplumundaki "çocuk algısının" yeniden inşasını etkilemiştir. Bu değişim, tarihçilik alanındaki araştırmacıların odak noktasının siyasi ve anayasal konulardan sosyal ve kültürel konulara kaydığı geç 20. yüzyılın daha geniş bir değişimin parçası olarak görülebilir. Birçok konuda olduğu gibi "çocuk imgesine" atfedilen anlam, tarihsel dönemler boyunca çeşitli toplumsal dinamiklerden etkilenerek evrim geçirmiştir. Bu dönüşüm, "Orta Çağ Çocukluğu" konusunun önemli bir akademik arayış biçiminde hasıl olmasıyla sonuçlanmıştır. Bu çalışma, Orta Çağ Avrupa'sında "çocuk algısına" genel bir yaklaşımı incelemeyi amaçlamakta olup, bu konuyu tıbbi, hukuki ve sosyo-kültürel perspektiflerden ele almaktadır. Bu araştırmanın bulguları, çocukların rolünün, değerinin ve haklarının tarih boyunca sosyal değişimlere ve evrime tabi olduğunu ortaya koymaktadır. Günümüz anlayışlarıyla tam olarak örtüşmese de Orta Çağ Avrupa'sında çocukların yetişkinlerden farklı olarak algılandığı, tanındığı, değer gördüğü görülmektedir. Çalışma, Orta Çağ’da çocukluğun olgusuna ışık tutan temel kaynakları ve çağdaş eserleri detaylı olarak incelemektedir.

Keywords


In medieval Europe, significant research has been conducted regarding the concept of "children and childhood.” Particularly, during the 1960s, historians converged around the debate that there was no distinct concept of childhood as we understand it today in the Middle Ages. However, subsequent research in the years following the 1960s has influenced the reconstruction of the "perception of childhood" in medieval society. This shift can be perceived as part of a broader change in the late twentieth century, where researchers in the field of historiography transitioned their focus from political and constitutional matters to social and cultural issues. As with many subjects, the meaning attributed to the "child image" has evolved over historical periods, influenced by various societal dynamics. This transformation has culminated in a significant academic inquiry known as "Medieval Childhood." This study aims to explore the general approach to the "perception of childhood" in medieval Europe, examining its various dimensions from medical, legal, and socio-cultural perspectives. The findings of this research reveal that the role, value, and rights of children have been subject to social changes and evolution throughout history. While not entirely congruent with contemporary notions, it is evident that in medieval Europe, children were perceived differently from adults; they were acknowledged, valued, and esteemed. The study scrutinizes primary sources and contemporary works that provide insights into the phenomenon of childhood in the Middle Ages.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 632
Number of downloads 1,133

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.