The Legends Journal of European History Studies

ISSN: 2718-0190

Bilimsel Devrim Tıbbını İnsan Bedeni Üzerinden İncelemek

Author:

Number of pages:
27-45
Language:
İngilizce
Year-Number:
2022-3

Rönesans’tan alınan bilgi birikimiyle Avrupa’da özellikle İtalya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Hollanda, Danimarka gibi ülkelerde gerçekleşen Bilimsel Devrim dönemi yeni bilgilerin kabul gördüğü ve geleneksel bilgilerden kopuş sürecini temsil etmektedir. Bilimsel Devrim, Kopernik’in Güneş merkezli evren teorisini öne sürdüğü “De Revolutionibus Orbium Coelestium”u yayınlandığı yıl olan 1543’te başlayan sürecin Newton’ın teorileriyle zirve noktaya ulaştığı bir dönemi kapsamaktadır. Bu sebeple çalışmanın zaman aralığı genellikle 17. yüzyıl olmakla birlikte 16. yüzyıldaki örnekleri de kapsamaktadır. Bilimsel Devrim döneminin en önemli gelişmeleri şüphesiz astronomi ve matematik alanlarında sağlanırken, Rönesans’ta artan anatomi çalışmalarının sonucu olarak tıp alanında da bazı ilerlemelerin gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısıyla çalışma, Rönesans’tan alınan tıp bilgisiyle Bilimsel Devrim sürecindeki insan bedeni üzerinden açıklamayı hedeflemektedir. Çalışmamızda insan bedenine bakış ve hasta ile sağlıklı insan kavramları üzerinde durulurken, insanları tedavi eden meslek grupları da incelenmeye çalışılmıştır. Bilimsel Devrim sürecinde matematik ve astronomi gibi bilimlerde köklü değişiklikler görülürken tıp alanında ise yeni anlayışlar benimsenmiş olmasına rağmen geçmişteki bilgilerden ve folklorik öğelerden tam manasıyla kopulamamıştır.

Keywords


TThe Scientific Revolution period, which took place in Europe, especially in Italy, England and France with the knowledge gained from the Renaissance, represents the process of breaking away from traditional knowledge, in which new knowledge is accepted. The Scientific Revolution covers a period in which the process that started in 1543, the year when Copernicus's "De Revolutionibus Orbium Coelestium" was published, in which Copernicus proposed the heliocentric theory of the universe, reached its peak with Newton's theories. While the most important developments of the Scientific Revolution period were undoubtedly provided in the fields of astronomy and mathematics, it is seen that some advances were made in the field of medicine as a result of the increased anatomy studies in the Renaissance. Therefore, the study aims to explain the human body in the process of the Scientific Revolution with the medical knowledge taken from the Renaissance. In our study, while focusing on the view of the human body and the concepts of sick and healthy people, the occupational groups that treat people have also been tried to be examined. While radical changes were seen in sciences such as mathematics and astronomy during the Scientific Revolution, new understandings were adopted in the field of medicine, but it could not be completely disconnected from the past knowledge and folkloric elements.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 713
Number of downloads 833

Share

The Legends Journal of European History Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.